POLÍTICA DE QUALITAT

El nostre compromís amb tots els grups d’interés és:

 • Aconseguir un compromís permanent amb la qualitat i la millora contínua dels nostres ensenyaments, desenvolupant i assegurant que el Sistema d’Assegurament Intern de Qualitat del Centre es manté efectiu, controlat i revisat periòdicament, o sempre que les circumstàncies ho requerisquen.
 • Revisar contínuament l’oferta formativa de les titulacions oficials de la quals som responsables, amb la finalitat que puguen adaptar-se a les necessitats i demandes detectades en els grups d’interés involucrats.
 • Promoure la implicació i la participació activa dels grups d’interés en els plans de difusió d’activitats formatives o divulgatives de l’art dramàtic.
 • Afavorir la formació contínua i adequada, tant del personal docent i investigador (PDI) com del personal d’administració i serveis (PAS), segons les seues respectives activitats, perquè el desenvolupament de les mateixes permeta satisfer les necessitats dels diferents grups d’interés.
 • Implementar un sistema de recollida d’informació que ens permeta comprovar la satisfacció dels nostres grups d’interés i amb això proposar accions de millora.
 • Promoure una cultura investigadora i potenciar la investigació en l’àmbit dels estudis teatrals.
 • Millorar el funcionament dels òrgans de govern i d’organització de la vida acadèmica.
 • Introduir millores en la convivència.
 • Introduir millores en les relacions amb altres institucions autonòmiques, estatals i internacionals.
 • Incrementar la internacionalització de la ESADV.Fomentar l’extensió cultural amb la societat valenciana i el món professional.
 • Gestionar eficientment els recursos del Centre.

OBJECTIUS GENERALS DE QUALITAT

Definim els següents Objectius Generals de Qualitat:

 • Garantir la qualitat dels programes formatius dels nostres estudis.
 • Actualitzar el programa d’acolliment de l’Escola Superior d’Art Dramàtic de València per a els/les alumnes/as de nou ingrés, el programa d’orientació i el pla d’acció tutorial.
 • Definir i documentar el programa de captació de nous/as alumnes/as mitjançant difusió del pla d’estudis i activitats de comunicació.
  Actualitzar els continguts d’ensenyament i de les pràctiques externes a les necessitats formatives d’els/les alumnes/as.
 • Adequar la temporalitat de les assignatures a les necessitats formatives.
 • Actualitzar i documentar els procediments per a la recollida de queixes i suggeriments sobre l’ensenyament i l’avaluació.
 • Afavorir la formació permanent del Personal Docent i Investigador i d’Administració i Serveis.
 • Actualitzar i documentar els procediments que permeten garantir que es mesuren, analitzen i utilitzen els resultats de l’aprenentatge, de la inserció laboral i de la satisfacció dels diferents grups d’interés, per a la millora de la qualitat dels ensenyaments i d’aquesta manera millorar els serveis que prestem a la societat en general.
 • Actualitzar i documentar els mecanismes que permeten garantir la publicació periòdica d’informació relativa als programes formatius.