Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dos parts I i II, cadascuna d’elles eliminatòria.
  1. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dos parts de la prova. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts. Estructura i contingut de la prova específica: “Direcció Escènica” Les proves específiques constaran de dos parts, cada una d’elles eliminatòria.

PRIMERA PART

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar les ensenyances corresponents. Consta de dos exercicis:

Primer exercici: Comentari de text.

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’eixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització 1h 30m)

Aquest exercici computarà un 50% de la qualificació global de la part I.

Descarregar document

Segon exercici: Habilitats específiques.

Exercici de direcció d’actors. Per aquest exercici es triarà una escena de les obres proposades pel tribunal. Es desenvoluparà en dos parts:

  1. a) Exposició de la traducció conceptual de l’escena triada. Temes a desenvolupar: Lectura de la situació dins del context de l’obra; els objectius i l’acció dels personatges; els canvis en la relació de poder dels personatges; l’estructura no verbal. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 10 minuts.
  1. b) Direcció d’actors. L’escena triada serà posada en peu amb els actors. (Alumnes de la carrera d’interpretació de l’ ESADV).

Temes a desenrotllar: Exposició de les circumstàncies donades; transmissió i persecució dels objectius dels personatges; la busca de la interrelació; el text com a conseqüència de l’acció. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 30 minuts.

SEGONA PART

Constarà d’un únic exercici: anàlisi dramatúrgica d’una de les obres proposades pel tribunal. Defensa oral.

L’interessat haurà de dipositar en la secretaria del centre el portafolis amb el seu concepte de posada en escena el mateix dia de la notificació d’haver superat la primera part de les proves.

L’anàlisi haurà d’incloure:

  1. a) Un estudi dels personatges (comptarà el 30% del global de l’exercici). Haurà d’incloure: Objectius generals dels personatges; evolució dels personatges en l’obra; les relacions dels personatges; l’evolució en les relacions dels personatges.
  1. b) Realització de la proposta de traducció escènica de l’obra (comptarà el 30 % del global de l’exercici). Haurà d’incloure: el tema de l’obra; l’actualitat del tema triat; intenció dramàtica; accions i moviment escènic; esbossos de planta de l’espai escènic; música i/o efectes de so necessaris per a configurar l’espai sonor i il·luminació.

La presentació i defensa oral de la proposta de posada en escena comptarà el 40% del total d’aquest exercici. Temps màxim de la prova oral: 30 minuts.

Descarregar document