Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques d’accés, per a totes les especialitats, constaran de dos parts cada una d’elles eliminatòria.
  1. La primera part té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar les ensenyances corresponents. Constarà de dos exercicis: “Comentari de Text”, exercici comú a totes les especialitats, i “Habilitats específiques”. Cada exercici comptarà el 50% de la nota final d’esta part. Es requereix aconseguir una puntuació mínima del 40% de la nota de cada exercici.
  1. La segona part té com a objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis de cada una de les especialitats. Consta d’un únic exercici que comptarà el 100% d’esta part.
  1. La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts.

PRIMERA PART

 Primer exercici: Comentari de text.

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’eixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

 

Segon exercici: Habilitats específiques.

L’exercici constarà de quatre àrees, cada una  d’elles conduïda per professors en grups reduïts de treball. Cada àrea comptarà un 25% del total de la nota de l’exercici. Per a obtindre esta nota serà necessari aconseguir una puntuació mínima del 20% de la nota de cada una de les àrees que conformen l’exercici.

  1. Moviment. S’avaluarà la flexibilitat, l’energia, ritme,coordinació i concentració.
  1. Música i cant. Reproducció de frases rítmiques i melòdiques, vocalitzacions. Es valorarà el sentit rítmic i l’afinació.
  1. Actuació. Es valoraran les capacitats expressives de l’aspirant, concentració, disponibilitat i atenció, per mitjà d’exercicis d’actuació.

Descarregar document

  1. Veu i dicció. Exercicis proposats pel tribunal. Lectura a primera vista de diferents textos. S’avaluarà el nivell de correcció fonètica, la qualitat de la veu, l’expressivitat i modulació així com la possible existència de disfuncions o problemes vocals.

SEGONA  PART

Té com a objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis de cada una de les especialitats. Consta d’un únic exercici. Comptarà el 100% d’esta part.

  1. Especialitat d’Interpretació. Consta d’un única prova. L’aspirant presentarà dos exercicis interpretatius. Un d’ells serà necessàriament un dels monòlegs proposats pel tribunal. El text teatral de l’altre exercici serà de lliure elecció per a l’aspirant, podent ser un altre dels textos proposats. Tindrà una duració entre tres i cinc minuts. L’aspirant haurà de tindre memoritzats i preparats ambdós textos per a la realització d’aquest exercici. Es podrà utilitzar vestuari o efectes que, en tot cas, hauran de ser molt simples. Es valorarà la maduresa, les habilitats i les aptituds de l’aspirant en relació amb les capacitats de les tècniques pròpies de la interpretació, la capacitat d’entendre i integrar indicacions i la comprensió de les situacions dramàtiques.

Descarregar document monòlegs femenins

Descarregar document monòlegs masculins