TERMINI DE SOL·LICITUD DE VACANTS (reingressos i trasllats): del 19 de juny al 7 de juliol del 2017 ambdós inclusivament.

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ  DE PLACES (veure pdf)

DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD VACANTS PER TRASLLAT

Tota la Documentació haurà de ser presentada dins dels terminis establits.

– Imprés Sol·licitud degudament omplit. (Descarregar).

– Certificació Acadèmica original (firmes i segell del Centre originals) on s’especifiquen les assignatures cursades, el núm. de crèdits de cada assignatura i la qualificació obtinguda en cada assignatura. (Enviar per correu a la Direcció: c/ Camí de Vera, núm. 29 46022 de València.)

– Certificat de Nota Mitjana ponderada amb punts de crèdit amb firmes i segells originals (només en el cas que la nota mitjana no vinga expressada en la Certificació Acadèmica). Enviar per correu ordinari.

– Pla d’Estudis del Centre d’origen. Entregar en format digital en un CD junt amb les Guies Docents (Es pot indicar la pàgina web oficial del Centre d’origen si el Pla d’Estudis està contingut en la pàgina oficial)

– Guies docents de totes les assignatures cursades en format digital recopilades en un CD.

– Carta de motivació explicant els motius pels quals se sol·licita el trasllat.

– Fotocòpia del NIF o del NIE. L’imprés de Sol·licitud i la fotocòpia del NIF o NIE es poden enviar al correu electrònic: 46016993@gva.es   La Certificació Acadèmica, el Certificat de Nota Mitjana, el Pla d’Estudis i les Guies Docents s’han d’entregar via correu ordinari o en el propi Centre.

Regles preferents: Equivalències entre els estudis superiors de l’ESADV i altres estudis. (Descarregar).

Taules d’equivalència entre distints plans d’estudis de l’ESADV. (Arxiu 1) (Arxiu 2)