REQUISITS ACADÈMICS

1.— Per a l’accés als ensenyaments oficials conduents al Títol Superior d’Art Dramàtic equivalents a Grau (nivell 2 del *MECES), es requerirà estar en possessió del títol de batxiller (o COU) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, així com la superació de la prova específica a què es refereixen els articles 54, 55, 56 i 57 de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Per als aspirants estrangers, es requereix homologació del Títol de Batxillerat del seu país pel Batxillerat  espanyol o el justificant de tindre’l sol·licitat. Les convalidacions se sol·liciten en: Ministeri d’Educació. WEB : www.mecd.gob.es.

2.— Podran també accedir als ensenyaments artístics superiors de Grau, les persones majors de díhuit anys, que sense reunir els requisits assenyalats en l’apartat anterior, superen la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (*) que organitza el *ISEACV, www.iseacv.es, a què fa referència l’article 69.5 de la Llei orgànica /2006, de 3 de maig, d’Educació. Per a la realització d’aquesta prova s’ha de tindre 18 anys, complits l’any natural en què se celebre aquesta prova. Consultar el període de preinscripció i de realització de la prova en el calendari general de Proves d’Accés, disponible en la pàgina web de la *ESADV.

3.— Els alumnes estrangers podran realitzar els tràmits administratius en els consolats o seccions consulars espanyols que funcionen com una oficina de registre a l’estranger.

L’alumnat estranger haurà d’aportar la credencial de convalidació i homologació d’estudis i títols estrangers amb el batxiller espanyol. Aquest tràmit es realitza directament en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, c/ Alcalá 30, i és a aquest organisme al qual haurà de dirigir-se la sol·licitud de convalidació/homologació del títol estranger.