logo_erasmus

INFORMACIÓ PER ALS ESTUDIANTSDE L’ESAD VALÈNCIA – (Outgoing)

El Programa Erasmus permet a l’alumnat de la nostra escola, realitzar mobilitats d’estudi per un període mínim de tres mesos i un màxim d’un curs acadèmic en una institució d’ensenyança superior d’un país europeu.
L’ESAD València convalidarà els estudis esmentats amb els crèdits corresponents.
Cada curs l’ESADV obrirà per a l’alumnat matriculat en el centre, un termini de presentació de sol·licituds per a estudiar en alguna de les escoles amb les que tinga signat acords.
A principi de cada curs, es realitzarà una reunió informativa sobre els requisits necessaris per a realitzar la mobilitat, acords amb altres escoles i tota aquella informació que es considere necessària per a l’alumnat que estiga interessat en dur a terme una mobilitat.

La selecció dels alumnes es realitzarà segons l’expedient acadèmic.

Dins del termini marcat, l’alumnat interessat entregarà les sol·licituds en la secretaria del centre i després de realitzar-se la baremació de les puntuacions, s’enviarà la proposta dels estudiants seleccionats a les escoles/universitats de destí.
A partir d’eixe moment, seran les escoles d’acollida les que decidisquen l’acceptació de l’alumnat.

CARTA ERASMUS PER A EDUCACIÓ SUPERIOR 2014-2020

Declaració Política Erasmus (Estratègia Global)

INSTITUCIONS AMB ACORD DE MOBILITAT

Les institucions amb que l’ESADV té firmats acords són les següents:

LISBOA ( PORTUGAL ) (Especialitat Interpretació)

Escola Superior de Teatro e Cinema. Sense requisit lingüístic.  www.estc.ipl.pt

COVENTRY ( REGNE UNIT ) (Especialitat Interpretació)

Coventry University. Idioma Anglés. www.coventry.ac.uk

PORTO ( PORTUGAL ) (Especialitat Interpretació/Direcció)

Instituto Politécnico do Porte (IPP). Sense requisit

Escola Superior de Música y Artes del Espectáculo de Porto.    www.esmae-ipp.pt

IASI ( ROMANIA ) (Especialitat Interpretació/Direcció)

Universitat d’Art “George Erescu” din Iasi. Idioma Anglés.  www.arteiasi.ro

OTTERSBERG (Alemanya) Interpretació/Direcció
Hochshule für Künste im Sozialen (Pedagogia en Arts Escèniques). Idioma Alemany. www.hks-ottersberg.de

REQUISITS PER A SOL·LICITAR UNA MOBILITAT ERASMUS

Entendre i parlar la llengua vehicular de la Universitat o Escola Superior d’acollida.
L’alumne haurà d’aportar una certificació d’idiomes que indique el seu nivell d’estudis i/o coneixements en la llengua que corresponga. Si no és així, haurà de realitzar una prova de nivell.
La convocatòria d’aquesta prova s’anunciarà en els taulers d’anuncis de l’ESAD València.
Estar matriculat en l’escola d’origen en 3r o 4t curs quan es vaja a produir la mobilitat.
Tindre aprovades totes les assignatures de 1r i 2n curs, si la mobilitat es produeïx en 3r, i de 1r, 2n i 3r si es produeïx en 4t.
Tindre com a mínim una nota mitjana en l’expedient acadèmic de 6´5. (Sol·licitar el document en secretaria).

TERMINIS
El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 19 de gener del 2016 al 22 de febrer del 2017, en secretaria.

IMPRÉS SOL·LICITUD DE MOBILITAT

MOBILITATS ALUMNES 2016-17.Pdf
MOBILITATS ALUMNES 2013-14.Pdf

GESTIÓ DE L’ALUMNAT ACCEPTAT

Una vegada rebuda la confirmació d’acceptació de l’alumnat per la institució d’acollida, l’ESADV gestionarà tot el procés, així com la matrícula del curs següent. Aproximadament durant el mes de juny, l’alumnat rebrà tota la informació necessària i els documents que ha d’omplir.

A l’arribar a l’escola d’acollida, l’alumnat serà rebut pel coordinador Erasmus o pel tutor que li haja sigut assignat durant la seua estada en l’estranger.

El coordinador Erasmus de l’ESADV, romandrà en contacte durant tot el procés amb l’escola d’acollida i amb els estudiants que hagen realitzat la mobilitat.

LEARNING AGREEMENT

NORMATIVA D’ESTUDIANTS DE L’ESAD VALÈNCIA

Per a accedir a un programa d’intercanvi de l’ESADV, hi ha que ser estudiant de l’ESADV en el moment de formalitzar la sol·licitud.
Els estudiants han de tindre aprovats en el moment de formalitzar la sol·licitud el nombre mínim de crèdits indicats en la convocatòria del programa, que no serà inferior a 60 crèdits per als estudiants de llicenciatures.
Els estudiants d’intercanvi seleccionats han de firmar un document en el qual declaren acceptar les condicions de participació del programa. L’incompliment de les condicions implicarà la suspensió dels beneficis econòmics i acadèmics per als estudiants.
Els estudiants d’intercanvi han de complir els tràmits de matrícula en l’ESADV abans d’iniciar el seu període d’estada en el destí assignat.
El procés administratiu de matrícula i les seues condicions s’ajustaran a les establides per a l’ESADV en la normativa de matrícula vigent.
Les aportacions econòmiques que reba un estudiant d’intercanvi de l’ESADV per la seua condició de tal, es consideraran ajudes per al desplaçament i canvi de condicions.
L’ESAD València reconeixerà els estudis cursats en les Universitats/Escoles d’acollida que estiguen inclosos en el Contracte d’Estudis
El nombre total de crèdits equiparables per a una estada anual realitzats en el destí, no podrà ser inferior a un 70% ni superior a un 110% dels crèdits d’un curs complet de la titulació. Per a estades inferiors a l’any, s’aplicarà una reducció proporcional a la duració de l’estada.
El contracte d’estudis o l’equivalent, contindrà en el moment de formalitzar la matrícula en l’ESADV, almenys: les dades bàsiques d’un intercanvi, les matèries i crèdits de què es matricula l’estudiant en l’ESADV, la proposta de matèries o crèdits que cursarà en el destí i la seua equivalència amb els anteriors.
El contracte d’estudis ha de ser completat abans de la partida de l’estudiant, i es podrà modificar, si fa falta, fins a 45 dies després del començament de les activitats acadèmiques en el destí. Qualsevol modificació ha de ser autoritzada tant per la institució d’enviament com per la institució d’acollida.

PROCÉS DE MATRICULACIÓ

L’alumnat que haja sigut seleccionat per a la realització d’una mobilitat Erasmus, haurà de matricular-se en l’ESAD València abans d’iniciar el seu període de mobilitat. Esta matrícula li servirà per a realitzar el seu període d’estudis en la institució europea d’acollida.
Tot l’alumnat que participe en un programa d’intercanvi Erasmus, haurà de tramitar la targeta sanitària europea.

Oficina de relacions internacionals:

Està situada en el segon pis de l’edifici A de l’ESAD València.

Contacte:
Amparo Zamora
Coordinadora Erasmus
Tel : 961 206 980
Fax: 961 206 981
Correu electrònic: esadinternacional@gmail.com