Erasmus Outgoing

Informació per als estudiants de la ESAD València (outgoing)

El Programa Erasmus permet a l’alumnat de la nostra escola fer mobilitats d’estudi per un període mínim de tres mesos i un màxim d’un curs acadèmic en una institució d’ensenyament superior d’un país europeu.

L’ESAD València convalidarà aquests estudis amb els crèdits corresponents.

Cada curs l’ESADV obrirà per a l’alumnat matriculat al centre, un termini de presentació de sol·licituds per estudiar a alguna de les escoles amb què tinga signats acords.

Al principi de cada curs, es realitzarà una reunió informativa sobre els requisits necessaris per realitzar la mobilitat, acords amb altres escoles i tota aquella informació que es considere necessària per a l’alumnat que estiga interessat en dur a terme una mobilitat.

La selecció dels alumnes es farà segons l’expedient acadèmic.

Dins del termini marcat, l’alumnat interessat lliurarà les sol·licituds a la secretaria del centre i després de realitzar-se la baremació de les puntuacions, s’enviarà la proposta dels estudiants seleccionats a les escoles/universitats de destinació.

A partir d’eixe moment, les escoles d’acollida seran les que decidisquen l’acceptació de l’alumnat.

Carta Erasmus per a Educación Superior

Carta Erasmus 2021-2027 (descarrega)

Declaración Política Erasmus (descarrega)

Institucions amb acord de mobilitat

AMSTERDAM (Holanda)

Interpretació/Escenografia/Direcció

Amsterdam University of the Arts (Stichting Amsterdamse Hogeshool Voor De Kunsten. Academie Voor Theater en Dans)

Idioma Holandés/Anglés.

www.atd.ahk.nl

BRUSSEL·LES (Bélgica)

Interpretació

Real Conservatorio de Bruselas

Idioma Francés.

www.conservatoire.be

COIMBRA (Portugal)

Interpretació/Direcció

Instituto Politécnico de Coimbra

Sense requisit lingüístic.

www.esec.pt

COVENTRY (Regne Unit)

Interpretació

Coventry University

Idioma Anglés.

www.coventry.ac.uk

IASI (Romania)

Interpretació/Direcció Escènica

Universidad de Arte «George Erescu» din Iasi

Idioma Anglés.

www.arteiasi.ro

LISBOA (Portugal)

Interpretació

Escola Superior de Teatro e Cinema

Sense requisit lingüístic.

www.estc.ipl.pt

OPORTO (Portugal)

Interpretació/Direcció Escènica

Instituto Politécnico do Porto (IPP)

Sense requisit lingüístic.

Escola Superior de Música y Artes del Espectáculo do Porto

www.esmae-ipp.pt

OTTERSBERG (Alemania)

Interpretació/Direcció Escènica

Hochshule für Künste im Sozialen (Pedagogía en Artes Escénicas)

Idioma Alemany.

www.hks-ottersberg.de

PARÍS (França)

Interpretació

Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique

Idioma Francés.

www.cnsad.fr

Requisits per sol·licitar una mobilitat Erasmus

Entendre i parlar la llengua vehicular de la Universitat o l’Escola Superior d’acollida o complir els requisits lingüístics de cada Universitat o Escola Superior.

L’alumne haurà d’aportar una certificació d’idiomes que indique el nivell d’estudis i/o coneixements en la llengua que corresponga. Si no és així, l’ESADV estudiarà cada cas concret i, si fóra possible, establirà un procés a seguir per comprovar el nivell lingüístic de l’alumnat.

Estar matriculat a l’escola d’origen a 3r o 4t curs quan es produisca la mobilitat.

Tenir aprovades totes les assignatures de 1r i 2n curs, si la mobilitat es produeix a 3r, i de 1r, 2n i 3r si es produeix a 4t.

Tenir com a mínim una nota mitjana a l’expedient acadèmic de 6´5. (Sol·licitar el document a secretaria).

Terminis

El termini de presentació de sol·licituds i documentació serà del 07 al 12 de febrer 2024 a la secretaria del centre.

Documentació

Solicitud Movilidad Estudiantes OUT (descarga)

Gestió de l’alumnat acceptat

Una vegada rebuda la confirmació d‟acceptació de l’alumnat per la institució d‟acollida, l’ESADV gestionarà tot el procés, així com la matrícula del curs següent. Aproximadament durant el mes de juny, l’alumnat rebrà tota la informació necessària i els documents que cal emplenar.

Quan arribeu a l’escola d’acollida, l’alumnat serà rebut pel coordinador Erasmus o pel tutor/a que li haja estat assignat durant l’estada a l’estranger.

La coordinadora Erasmus de l’ESADV romandrà en contacte durant tot el procés amb l’escola d’acollida i els estudiants que hagen realitzat la mobilitat.

Learning Agreement (descarrega)

Normativa d’Estudiants de l’ESAD València

Per accedir a un programa d’intercanvi de l’ESADV, cal ser estudiant de l’ESADV en el moment de formalitzar la sol·licitud.

L’estudiantat ha de tenir aprovats en el moment de formalitzar la sol·licitud el nombre mínim de crèdits indicats a la convocatòria del programa, que no serà inferior a 60 crèdits per als estudiants de llicenciatures.

Els estudiants d’intercanvi seleccionats han de signar un document en el qual declaren acceptar les condicions de participació del programa. L’incompliment de les condicions implicarà la suspensió dels beneficis econòmics i acadèmics pels estudiants.

Els estudiants d’intercanvi han de complir els tràmits de matrícula a l’ESADV abans d’iniciar el període d’estada a la destinació assignada.

El procés administratiu de matrícula i les seues condicions s’ajustaran a les establertes per a l’ESADV a la normativa de matrícula vigent.

Les aportacions econòmiques que reba un estudiant d’intercanvi de l’ESADV per la seua condició de tal, es consideraran ajudes per al desplaçament i canvi de condicions.

L’ESAD València reconeixerà els estudis cursats a les Universitats/Escoles d’acollida que estiguen inclosos al Contracte d’Estudis.

El nombre total de crèdits equiparables per a una estada anual realitzats a la destinació no podrà ser inferior a un 70% ni superior a un 110% dels crèdits d’un curs complet de la titulació. Per a estades inferiors a l’any, cal aplicar una reducció proporcional a la durada de l’estada.

El contracte d’estudis o l’equivalent contindrà en el moment de formalitzar la matrícula a l’ESADV, almenys: les dades bàsiques d’un intercanvi, les matèries i els crèdits de què es matricula l’estudiant a l’ESADV, la proposta de matèries o crèdits que cursarà a la destinació i la seva equivalència amb els anteriors.

El contracte d’estudis ha de ser completat abans de la partida de l’estudiant, i es podrà modificar, si cal, fins a 45 dies després del començament de les activitats acadèmiques a la destinació. Qualsevol modificació l’ha d’autoritzar tant la institució d’enviament com la institució d’acollida.

Procés de Matrícula

L’alumnat que haja estat seleccionat per fer una mobilitat Erasmus haurà de matricular-se a l’ESAD València abans d’iniciar el seu període de mobilitat. Aquesta matrícula li servirà per fer el seu període d’estudis a la institució europea d’acollida.

Tot l’alumnat que participe en un programa d’intercanvi Erasmus, haurà de tramitar la targeta sanitària europea.

Oficina de relacions internacionals:

Està situada al segon pis de l’edifici A de l’ESAD València.

Contacte:
Cruz Hernández i Pau Pons – Coordinadores Erasmus
Tel : 961 206 980
Fax: 961 206 981
Correu electrònic: esadinternacional@gmail.com