Per a poder cursar els Estudis Superiors d’Art Dramàtic s’han de complir dos requisits:

1. Superar la prova d’accés als Estudis Superiors d’Art Dramàtic i obtindre una de les places oferides, que es repartiran per ordre de nota obtinguda en aquesta prova.

2. Estar en possessió de la titulació requerida

 

PROVES D’ACCÉS INTERPRETACIÓ TEXTUAL 23-24 (ACTUAL)

PROVES D’ACCÉS INTERPRETACIÓ TEXTUAL 2023-2024

  • Estructura general de les proves específiques d’accés.
  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dues parts, cadascuna d’elles eliminatòria.
  2. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dues parts de la prova per a ser avaluat positivament. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les parts.

____________________________________________________________

PRIMERA PART

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar els ensenyaments corresponents. Consta de dos exercicis, cadascun dels quals computarà el 50% de la qualificació global d’aquesta part. Per a obtindre la mitjana d’aquesta primera part, serà necessari aconseguir una puntuació mínima del 40% de la nota de cada exercici

.

Primer exercici: Comentari de text. 

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’aqueixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar document

.

Segon exercici: Habilitats específiques. 

L’exercici constarà de quatre àrees, cadascuna  d’elles conduïda per professors en grups reduïts de treball. Cada àrea comptarà un 25% del total de la nota de l’exercici. Per a obtindre aquesta nota serà necessari aconseguir una puntuació mínima del 20% de la nota de cadascuna de les àrees que conformen l’exercici.

a. Moviment. S’avaluarà la flexibilitat, l’energia, ritme,coordinació i concentració.

b. Música i cant. Reproducció de motius rítmics i melòdics, vocalitzacions. Es valorarà el sentit rítmic i l’entonació. No es requereixen coneixements previs

c. Actuació. Es valoraran les capacitats expressives de l’aspirant, concentració, disponibilitat i atenció, mitjançant exercicis d’actuació.

Descarregar textos de la prova

d. Voz i dicció. Exercicis proposats pel tribunal. Lectura a primera vista de diferents textos. S’avaluarà el nivell de correcció fonètica, la qualitat de la veu, l’expressivitat i modulació així com la possible existència de disfuncions o problemes vocals.

SEGONA PART 2023 – 2024 ( ACTUAL)

Té per objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis d’aquesta especialitat.

Consta d’un única prova. L’aspirant presentarà dos exercicis interpretatius. Un d’ells serà necessàriament un dels monòlegs proposats pel tribunal. El text teatral de l’altre exercici serà de lliure elecció per a l’aspirant, podent ser un altre dels textos proposats. Tindrà una duració entre tres i cinc minuts. L’aspirant haurà de tindre memoritzats i preparats tots dos textos per a la realització d’aquest exercici. Es podrà utilitzar vestuari o estris que, en qualsevol cas, hauran de ser molt simples. Es valorarà la maduresa, les habilitats i les aptituds de l’aspirant en relació amb les capacitats de les tècniques pròpies de la interpretació, la capacitat d’entendre i integrar indicacions i la comprensió de les situacions dramàtiques.

  Monòlegs Femenins

 Monòlegs Masculins

MONOLEGS  HORARIS I DISTRIBUCIONS DE COMISIONS    Prem el Link per a veure el pdf

PROVES D‘ACCÉS D’ESCENOGRAFÍA

Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques d’accés, per a totes les especialitats, constaran de dos parts cada una d’elles eliminatòria.
  1. La primera part té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar les ensenyances corresponents. Constarà de dos exercicis: “Comentari de Text”, exercici comú a totes les especialitats, i “Habilitats específiques”.
  1. La segona part té com a objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis de cada una de les especialitats. Consta d’un únic exercici.
  1. La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts.

PRIMERA PART

 Primer exercici: Comentari de text. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’eixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar document

Segon exercici: Habilitats específiques. Consisteix en la realització d’un dibuix del natural a mà alçada sobre un tema comunicat pel tribunal. La representació es farà segons les convencions de la representació fotogràfica, açò és, aplicant la perspectiva cònica, però d’una manera intuïtiva, ja que es realitzarà a mà alçada. Es valorarà la soltesa en el traç, la versemblança respecte a l’element representat, el tractament lumínic i proporcional i la rapidesa en l’execució. Format: DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (llapis, carbonet, tinta xinesa, tècniques mixtes, etc). No obstant això, no s’acceptarà l’ús de tècniques en què el dibuix no estiga completament sec i fixat en el seu suport en el moment de l’entrega. Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)

Cada exercici comptarà el 50% de la nota final d’esta part. Es requereix aconseguir una puntuació mínima del 40% de la nota de cada exercici.

SEGONA PART

 Exercici únic: Consisteix en la realització d’un esbós escenogràfic a partir d’un text teatral comunicat pel Tribunal a l’inici de la prova. Es valoraran les capacitats creatives de la persona aspirant en relació amb el fet escènic. Format: DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (barres de grafit, llapis, retolador, estilogràfica, mitjatinta, tècniques mixtes, etc.). Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)

Descarregar document

PROVES D’ACCÉS DIRECCIÓ ESCÈNICA 23- 24 (ACTUAL)

Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dos parts I i II, cadascuna d’elles eliminatòria.
  1. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dos parts de la prova. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts. Estructura i contingut de la prova específica: “Direcció Escènica” Les proves específiques constaran de dos parts, cada una d’elles eliminatòria.

PRIMERA PART 2023- 2024 

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar les ensenyances corresponents. Consta de dos exercicis:

Primer exercici: Comentari de text.

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’eixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització 1h 30m)

Aquest exercici computarà un 50% de la qualificació global de la part I.

Descarregar document

Segon exercici: Habilitats específiques.

Exercici de direcció d’actors. Per aquest exercici es triarà una escena de les obres proposades pel tribunal. Es desenvoluparà en dos parts:

a) Exposició de la traducció conceptual de l’escena triada. Temes a desenvolupar: Lectura de la situació dins del context de l’obra; els objectius i l’acció dels personatges; els canvis en la relació de poder dels personatges; l’estructura no verbal. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 10 minuts.

b) Direcció d’actors. L’escena triada serà posada en peu amb els actors. (Alumnes de la carrera d’interpretació de l’ ESADV).

Temes a desenrotllar: Exposició de les circumstàncies donades; transmissió i persecució dels objectius dels personatges; la busca de la interrelació; el text com a conseqüència de l’acció. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 30 minuts.

Descarregar document

SEGONA PART 2023 -2024 ( ACTUAL)

Constarà d’un únic exercici: anàlisi dramatúrgica d’una de les obres proposades pel tribunal. Defensa oral.

L’interessat haurà de dipositar en la secretaria del centre el portafolis amb el seu concepte de posada en escena el mateix dia de la notificació d’haver superat la primera part de les proves.

L’anàlisi haurà d’incloure:

a) Un estudi dels personatges (comptarà el 30% del global de l’exercici). Haurà d’incloure: Objectius generals dels personatges; evolució dels personatges en l’obra; les relacions dels personatges; l’evolució en les relacions dels personatges.

b) Realització de la proposta de traducció escènica de l’obra (comptarà el 30 % del global de l’exercici). Haurà d’incloure: el tema de l’obra; l’actualitat del tema triat; intenció dramàtica; accions i moviment escènic; esbossos de planta de l’espai escènic; música i/o efectes de so necessaris per a configurar l’espai sonor i il·luminació.

La presentació i defensa oral de la proposta de posada en escena comptarà el 40% del total d’aquest exercici. Temps màxim de la prova oral: 30 minuts.

Descarregar document


HORARIS DEFENSA ORAL   Prem el Link per a veure el pdf