ESAD València

L’ESAD València és l’únic Centre Superior per a la realització dels estudis d’Art Dramàtic de la nostra Comunitat.

El seu objectiu és proporcionar una formació tècnica i artística als futurs professionals del teatre.

En l’actualitat, en l’ESAD València es poden cursar els estudis d’Art Dramàtic en les especialitats d’Interpretació, Direcció Escènica i Dramatúrgia i des del curs 2015-16 Escenografia. Els Estudis Superiors d’Art Dramàtic són equivalents als de Llicenciat Universitari.

Com a centre públic l’ESADV està oberta a tots els interessats a rebre la seua formació, amb independència del seu nivell social o econòmic.

Les especials característiques d’aquests ensenyaments determinen una ràtio professor-alumne de dotze a un en les assignatures pràctiques i de vint-i-quatre a un en les teorico-pràctiques. Aquest nombre tan restringit, necessari per al correcte desenrotllament pedagògic, implica una selecció de l’alumnat a través de les proves d’accés.

El Claustre de professors està integrat per docents especialitzats en les diferents disciplines i integrats a través de la seua labor teòrica o creadora en l’àmbit professional teatral.

L’ESADV és també un lloc de trobada i connexió dels nostres alumnes amb la vida teatral mitjançant diverses activitats com ara, conferències, taules redones, trobades amb professionals, cursos i representacions.