PROVES D’ACCÉS ESCENOGRAFIA


LES PRÓXIMES PROVES ESPECÍFIQUES PER A ACCEDIR A AQUESTA ESPECIALITAT ES CONVOCARAN EN SETEMBRE DE 2021 PER A EL CURS 2021/22


  • Estructura general de les proves específiques d’accés.
  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dues parts, cadascuna d’elles eliminatòria.
  2. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dues parts de la prova per a ser avaluat positivament. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les parts.

PRIMERA PART

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar els ensenyaments corresponents. Consta de dos exercicis, cadascun dels quals computarà el 50% de la qualificació global d’aquesta part.

Primer exercici: Comentari de text. 

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’aquestes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge. Aquest exercici comptarà un 50% de la qualificació global de la primera part

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar textos de la prova

Segon exercici: Habilitats específiques. 

Consisteix en la realització d’un dibuix del natural a mà alçada sobre un tema comunicat pel tribunal. La representació es farà segons les convencions de la representació fotogràfica, això és, aplicant la perspectiva cònica, però d’una manera intuïtiva, ja que es realitzarà a mà alçada. Es valorarà la soltesa en el traç, la versemblança respecte a l’element representat, el tractament lumínic i proporcional i la rapidesa en l’execució. Format: *DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (llapis, carbonet, tinta xinesa, tècniques mixtes, etc). No obstant això, no s’acceptarà l’ús de tècniques en què el dibuix no estiga completament sec i fixat en el seu suport en el moment del lliurament. Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)

SEGONA PART

Exercici únic: Consisteix en la realització d’un esbós escenogràfic a partir d’un text teatral comunicat pel Tribunal a l’inici de la prova. Es valoraran les capacitats creatives de la persona aspirant en relació amb el fet escènic. Format: *DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (barres de grafit, llapis, retolador, estilogràfica, *mediatinta, tècniques mixtes, etc.). Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)

Descarregar textos de la prova