Prova de maduresa per a majors de 18 anys sense requisits acadèmics

  1. Aquesta prova es dirigeix a majors de dihuit anys, complits abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebre la dita prova, que vulguen accedir a les ensenyances artístiques superiors i no es troben en possessió del títol de Batxiller ni hagen superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys.
  1. La superació d’aquesta prova acreditarà que l’aspirant posseeix la maduresa en relació amb els objectius del batxillerat i els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per a cursar amb aprofitament les ensenyances que desitge cursar.
  1. La prova per a majors de dihuit anys sense requisits és comuns per a totes les ensenyances artístiques superiors i es desenrotllarà d’acord amb el calendari establit en l’annex III d’esta resolució.
  1. La prova es realitzarà en, almenys, un centre públic d’ensenyances artístiques superiors de cada província.
  1. La prova constarà de les parts següents:

5.1 Primera part: Comentari de text o desenrotllament d’un tema d’actualitat general. A partir de dos textos, l’aspirant triarà un i realitzarà:

  1. Un resum amb una extensió d’ entre 75 i 100 paraules.
  1. Una opinió personal d’extensió lliure.

5.2 Segona part: Llengua castellana o valenciana (a triar). A partir d’un text, l’aspirant contestarà a les qüestions de tipus gramatical: ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic.

5.3 Tercera part: Llengua estrangera. A partir d’un text, l’aspirant contestarà a les qüestions de tipus gramatical: ortogràfic, morfològic, sintàctic i lèxic.

  1. La qualificació de cada una de les parts s’expressarà en escala numèrica de 0 a 10 sent el resultat final de la prova la mitjana aritmètica.

La superació de la prova exigirà que esta mitja haurà de ser igual o superior a 5, la qual cosa suposarà la qualificació d’ APTE/A.

La superació d’esta prova tindrà validesa permanent als efectes d’accés a les ensenyances artístiques superiors en tot l’Estat.

  1. En el cas que els participants, una vegada efectuats pel Tribunal els aclariments sol·licitats a la vista de la prova i la resta de mitjans que li van servir com a elements de juí per a qualificar, estimen que la qualificació és incorrecta podràn presentar reclamació, per mitjà d’un escrit motivat, davant el president del Tribunal, dins dels tres dies hàbils següents al què la qualificació va ser notificada públicament.

Contra la resolució del president del Tribunal es podrà interposar recurs d’alçada davant el/la director/a de l’ ISEACV en el terme d’un mes a comptar des de la resolució denegatòria.

  1. Es requereix la superació d’aquesta prova per a realitzar la prova específica d’accés. Veure resolució i calendari en www.iseacv.es

 

Dates de les convocatòries