Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques d’accés, per a totes les especialitats, constaran de dos parts cada una d’elles eliminatòria.
  1. La primera part té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar les ensenyances corresponents. Constarà de dos exercicis: “Comentari de Text”, exercici comú a totes les especialitats, i “Habilitats específiques”.
  1. La segona part té com a objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis de cada una de les especialitats. Consta d’un únic exercici.
  1. La qualificació final de la prova d’accés serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cada una de les parts.

PRIMERA PART

 Primer exercici: Comentari de text. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’eixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar document

Segon exercici: Habilitats específiques. Consisteix en la realització d’un dibuix del natural a mà alçada sobre un tema comunicat pel tribunal. La representació es farà segons les convencions de la representació fotogràfica, açò és, aplicant la perspectiva cònica, però d’una manera intuïtiva, ja que es realitzarà a mà alçada. Es valorarà la soltesa en el traç, la versemblança respecte a l’element representat, el tractament lumínic i proporcional i la rapidesa en l’execució. Format: DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (llapis, carbonet, tinta xinesa, tècniques mixtes, etc). No obstant això, no s’acceptarà l’ús de tècniques en què el dibuix no estiga completament sec i fixat en el seu suport en el moment de l’entrega. Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)

Cada exercici comptarà el 50% de la nota final d’esta part. Es requereix aconseguir una puntuació mínima del 40% de la nota de cada exercici.

SEGONA PART

 Exercici únic: Consisteix en la realització d’un esbós escenogràfic a partir d’un text teatral comunicat pel Tribunal a l’inici de la prova. Es valoraran les capacitats creatives de la persona aspirant en relació amb el fet escènic. Format: DIN-A3. Tècnica admesa: Lliure (barres de grafit, llapis, retolador, estilogràfica, mitjatinta, tècniques mixtes, etc.). Materials per a la realització: a subministrar per la persona aspirant.

(Temps de realització: 2 hores)