Proves d’accés

Requisits generals

Per a poder cursar els Estudis Superiors d’Art Dramàtic s’han de complir dos requisits:

  1. Superar la prova d’accés als Estudis Superiors d’Art Dramàtic i obtindre una de les places oferides, que es repartiran per ordre de nota obtinguda en aquesta prova.
  2. Estar en possessió de la titulació requerida.

Titulació Requerida

Requisits acadèmics

1.— Per a l’accés als ensenyaments oficials conduents al Títol Superior d’Art Dramàtic equivalents a Grau (nivell 2 del *MECES), es requerirà estar en possessió del títol de batxiller (o COU) o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, o estar en possessió d’un títol d’ensenyaments artístics superiors, títol universitari o títol de Tecnic Superior, així com la superació de les corresponents proves específiques a que es refereixen els articles 54, 55, 56 i 57 de la Llei organica 2/2006, de 3 de maig.» o d’arcord amb la LOMLOE la prava específica per a persones sense requisits academics (art. 69.5) que organitza l’ISEACV en col·laboració amb el CEEDCV.

Per als aspirants estrangers, es requereix homologació del Títol de Batxillerat del seu país pel Batxillerat espanyol o el justificant de tindre’l sol·licitat. Les convalidacions se sol·liciten en: Ministeri d’Educació. WEB : www.mecd.gob.es.

Podran també accedir als ensenyaments artístics superiors de Grau, les persones majors de díhuit anys, que sense reunir els requisits assenyalats en l’apartat anterior, superen la prova específica per a persones sense requisits acadèmics (*) que organitza el *ISEACV, www.iseacv.es, a què fa referència l’article 69.5 de la Llei orgànica /2006, de 3 de maig, d’Educació. Per a la realització d’aquesta prova s’ha de tindre 18 anys, complits l’any natural en què se celebre aquesta prova. Consultar el període de preinscripció i de realització de la prova en el calendari general de Proves d’Accés, disponible en la pàgina web de la *ESADV.

3.— Els alumnes estrangers podran realitzar els tràmits administratius en els consolats o seccions consulars espanyols que funcionen com una oficina de registre a l’estranger.

L’alumnat estranger haurà d’aportar la credencial de convalidació i homologació d’estudis i títols estrangers amb el batxiller espanyol. Aquest tràmit es realitza directament en el Ministeri d’Educació, Cultura i Esport, c/ Alcalá 30, i és a aquest organisme al qual haurà de dirigir-se la sol·licitud de convalidació/homologació del títol estranger.

Condicions generals

El nombre de places oferides per a cada especialitat es farà públic amb anterioritat a la realització de les proves d’accés.

Cada aspirant tindrà un màxim de tres convocatòries per a superar la prova específica. Una vegada realitzats els exàmens de la prova d’accés, es publica l’acta amb les notes i les places oferides de cada especialitat. Els aspirants admesos s’ordenen de major a menor nota i aqueix és la seua ordre de matrícula.

Sobre els continguts de les proves consultar la pàgina web de l’ESADV, apartat Proves d’Accés.

Els candidats que tinguen alguna discapacitat que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la resolució o certificació del grau de minusvalidesa, expedida per l’organisme competent, juntament amb el dictamen tècnic facultatiu i sol·licitud d’adaptació de mitjans i temps.

Calendari de dates de les Proves d’Accés