Condicións Generals

El nombre de places oferides per a cada especialitat es farà públic amb anterioritat a la realització de les proves d’accés.

Cada aspirant tindrà un màxim de tres convocatòries per a superar la prova específica.
Una vegada realitzats els exàmens de la prova d’accés, es publica l’acta amb les notes i les places oferides de cada especialitat. Els aspirants admesos s’ordenen de major a menor nota i aqueix és la seua ordre de matrícula.

Sobre els continguts de les proves consultar la pàgina web de l’ESADV, apartat Proves d’Accés.

Els candidats que tinguen alguna discapacitat que els impedisca realitzar les proves amb els mitjans ordinaris manifestaran aquesta circumstància en el moment de la inscripció i adjuntaran a la sol·licitud la resolució o certificació del grau de minusvalidesa, expedida per l’organisme competent, juntament amb el dictamen tècnic facultatiu i sol·licitud d’adaptació de mitjans i temps.