Contingut Proves d’accés Interpretació Textual

Requisits generals

Per a poder cursar els Estudis Superiors d’Art Dramàtic s’han de complir dos requisits:

  1. Superar la prova d’accés als Estudis Superiors d’Art Dramàtic i obtindre una de les places oferides, que es repartiran per ordre de nota obtinguda en aquesta prova.
  2. Estar en possessió de la titulació requerida.

Proves d’accés a Interpretació Textual per al curs 2024-2025

Estructura general de les proves específiques d’accés

  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dues parts, cadascuna d’elles eliminatòria.
  2. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dues parts de la prova per a ser avaluat positivament. La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les parts.

Primera part

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar els ensenyaments corresponents. Consta de dos exercicis, cadascun dels quals computarà el 50% de la qualificació global d’aquesta part. Per a obtindre la mitjana d’aquesta primera part, serà necessari aconseguir una puntuació mínima del 40% de la nota de cada exercici.

Primer exercici: Comentari de text

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’aqueixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar document

Segon exercici: Habilitats específiques

L’exercici constarà de quatre àrees, cadascuna d’elles conduïda per professors en grups reduïts de treball. Cada àrea comptarà un 25% del total de la nota de l’exercici. Per a obtindre aquesta nota serà necessari aconseguir una puntuació mínima del 20% de la nota de cadascuna de les àrees que conformen l’exercici.

a. Moviment. S’avaluarà la flexibilitat, l’energia, ritme,coordinació i concentració.

b. Música i cant. Reproducció de motius rítmics i melòdics, vocalitzacions. Es valorarà el sentit rítmic i l’entonació. No es requereixen coneixements previs.

c. Actuació. Es valoraran les capacitats expressives de l’aspirant, concentració, disponibilitat i atenció, mitjançant exercicis d’actuació.

Descarregar textos de la prova

d. Voz i dicció. Exercicis proposats pel tribunal. Lectura a primera vista de diferents textos. S’avaluarà el nivell de correcció fonètica, la qualitat de la veu, l’expressivitat i modulació així com la possible existència de disfuncions o problemes vocals.

Segona part

Té per objecte comprovar les capacitats potencials necessàries per a cursar amb aprofitament els estudis d’aquesta especialitat.

Consta d’un única prova. L’aspirant presentarà dos exercicis interpretatius. Un d’ells serà necessàriament un dels monòlegs proposats pel tribunal. El text teatral de l’altre exercici serà de lliure elecció per a l’aspirant, podent ser un altre dels textos proposats. Tindrà una duració entre tres i cinc minuts. L’aspirant haurà de tindre memoritzats i preparats tots dos textos per a la realització d’aquest exercici. Es podrà utilitzar vestuari o estris que, en qualsevol cas, hauran de ser molt simples. Es valorarà la maduresa, les habilitats i les aptituds de l’aspirant en relació amb les capacitats de les tècniques pròpies de la interpretació, la capacitat d’entendre i integrar indicacions i la comprensió de les situacions dramàtiques.

Monòlegs Femenins

Monòlegs Masculins