Inscripció a les Proves d’Accés

Inscripció Proves d’Accés

A. Preinscripció Proves d’Accés – Registre i entrada en la plataforma en línia

Per a realitzar la preinscripció prémer el següent enllaç:

PREINSCRIPCIÓ

B. Presentar la documentació corresponent per correu electrònic fins al 29 de juny.

També es pot presentar la documentació mitjançant qualsevol de les altres formes establides en el *artº 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Calendari Proves d’Accés

Proves d’Accés sense Requisits

Els qui no estiguen en possessió del títol de batxiller o no han superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys podran accedir als Ensenyaments Artístics Superiors una vegada superada la “Prova específica sense requisits” regulada en l’Ordre 2221/2011, d’1 de juny.

Prova específica per a persones sense requisits acadèmics (Art, 69.5 LOE):

PREINSCRIPCIÓ SENSE REQUISITS

Calendari Proves d’Accés

Documentació a presentar

La documentació relacionada a continuació es presentarà en la Secretaria de el centre dins del període de prescripció a les proves d’accés.

1.- Original i fotocòpia del DNI/NIE.

2.- Documentació que acredite complir el requisit acadèmic.

Original i fotocòpia del Títol de Batxiller. En defecte d’això presentar original i fotocòpia del resguard del pagament de la taxa per expedició del Títol de Batxiller.

Certificat d’haver superat la Prova específica per a persones sense requisit acadèmic, en el cas d’haver-la realitzat fora de la Comunitat Valenciana.

3.- Exemplar per a l’Administració del model 046. Taxa per Ensenyaments Artístics Superiors – Prova Específica d’Accés.

Accessible en l’apartat «Documentació i Impresos» i mitjançant registre en la plataforma en línia.

L’exemplar ha de portar el segell del banc en el qual es realitze el pagament.

4.- Emplenar fitxa alumne amb la seua corresponent foto grandària carnet.

Disponibles en la pàgina web, en la pestanya «Secretaria» apartat «Documentació i Impresos».

Polsa aquest link per a accedir a les fitxes (fitxa emplenable en línia).

En el cas de ser membre de família nombrosa: original i fotocòpia del Títol de Família Nombrosa.

Resultat de les proves

Ací apareixerà l’enllaç als resultats.

Llista d’espera

Ací apareixerà l’enllaç a la llista d’espera.