DOCUMENTACIÓ SOL·LICITUD RECONEIXEMENT I TRANSFERÈNCIA DE CRÈDITS

La sol·licitud i tota la documentació haurà de presentar-se dins del termini establit, no s’admetrà cap documentació fora de termini.

– Sol·licitud degudament emplenada. Descarregar sol·licitud…

– Fotocòpia DNI o NIE.

– Certificat Acadèmic Personal original.

– Certificat de matrícula del curs actual.

– Programa o guia docent de totes les assignatures que es presenten en la sol·licitud per al reconeixement o transferència de crèdits amb el segell del Centre corresponent.

– Pla d’Estudis anterior expedit pel Centre d’origen amb segell.

– Justificant del Trasllat d’expedient en cas d’estudiants de centres no ISEACV. (Trasllats)

– Qualsevol altra documentació que el Centre o la CAU consideren necessària.

Regles preferents: Equivalències entre els estudis superiors d’Art Dramàtic de l’ESADV i altres estudis. Veure pdf