Requisits acadèmics:

  1. Per a l’accés a les ensenyances oficials conduents al títol Superior d’Art Dramàtic, es requerirà estar en possessió del títol de batxiller o haver superat la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, així com la superació de la prova específica a què es refereixen els articles 54, 55, 56 i 57 de la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’Educació.

Per als aspirants estrangers, es requereix convalidació del Títol de Batxillerat del seu país pel Batxillerat espanyol o el justificant de tindre-ho sol·licitat. Les convalidacions se sol·liciten en: Ministeri d’Educació. Tel: 902 21 85 00 WEB : www.mepsyd.es Al buscador, poseu TÍTOLS.

  1. Podran també accedir a les ensenyances artístiques superiors de Grau, les persones majors de dihuit anys, que sense reunir els requisits assenyalats en l’apartat anterior superen la prova de maduresa a què fa referència l’article 69.5 de la Llei Orgànica /2006, de 3 de maig, d’Educació.

Condicions generals:

Els aspirants podran presentar-se a les proves d’accés específiques d’una de les especialitats que s’oferisquen. El nombre de places oferides per a cada especialitat es farà públic amb anterioritat a la realització de les proves d’accés.

Cada aspirant tindrà un màxim de tres convocatòries per a superar la prova específica. La sol·licitud d’inscripció es presentarà en la secretaria de l’ ESADV, acompanyada de:

1* Fotocòpia del DNI o NIE.

 2* Documentació que acredite complir el requisit acadèmic.

 3* Cinc fitxes amb la seua corresponent foto.

 4* Còpia del comprovant bancari de pagament de les taxes.

**En cas de família nombrosa fotocòpia compulsada del títol de família nombrosa.

 

L’admissió dels aspirants que hagen superat les proves es farà per ordre decreixent segons les puntuacions obtingudes i per a cada especialitat.

L’assistència i puntualitat a tots els exercicis és obligatòria. Durant les proves es podrà sol·licitar als aspirants la realització de proves o consultes mèdiques referides a les aptituds per a aquest tipus d’estudis.