Reconeixement i transferència de crèdits

Documentació de Sol·licitud de Reconeixement i Transferència de Crèdits

La sol·licitud i tota la documentació haurà de presentar-se dins del termini establit, no s’admetrà cap documentació fora de termini.

  1. Sol·licitud degudament emplenada. Descarregar sol·licitud
  2. Fotocòpia DNI o NIE.
  3. Certificat Acadèmic Personal original.
  4. Certificat de matrícula del curs actual.
  5. Programa o guia docent de totes les assignatures que es presenten en la sol·licitud per al reconeixement o transferència de crèdits amb el segell del Centre corresponent.
  6. Pla d’Estudis anterior expedit pel Centre d’origen amb segell.
  7. Justificant del Trasllat d’expedient en cas d’estudiants de centres no ISEACV. (Trasllats)
  8. Qualsevol altra documentació que el Centre o la CAU consideren necessària.

Regles preferents: Equivalències entre els estudis superiors d’Art Dramàtic de l’ESADV i altres estudis.