PROVES D’ACCÉS DIRECCIÓ ESCÈNICA 


LES PRÓXIMES PROVES ESPECÍFIQUES PER A ACCEDER A AQUETA ESPECIALITAT ES CONVOCARAN EN JULIOL DE 2021 PER A EL CURS 2021/22


Estructura general de las proves específiques d’accés.

  1. Les proves específiques per a totes les especialitats constaran de dues parts, cadascuna d’elles eliminatòria.
  2. Cada part pot subdividir-se en diversos exercicis. És necessari superar les dues parts de la prova per a ser avaluat positivament.  La qualificació final serà la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en cadascuna de les parts.

PRIMERA PART

Té com a objecte avaluar la possessió dels coneixements i habilitats, instrumentals i de tècniques bàsiques per a cursar els ensenyaments corresponents. Consta de dos exercicis, cadascun dels quals computarà el 50% de la qualificació global d’aquesta part.

Primer exercici: Comentari de text.

Aquest exercici és comú a totes les especialitats. Els aspirants hauran d’haver llegit prèviament les obres teatrals que el centre haja comunicat. L’exercici consistirà en un comentari d’un fragment d’aqueixes obres i respondre a un qüestionari que versarà sobre el gènere, aspectes històrics, socials i artístics relacionats amb l’obra. Es valorarà la maduresa i els coneixements de l’aspirant en relació a la comprensió de conceptes i utilització del llenguatge.

(Temps de realització: 1h 30m)

Descarregar textos de la prova

Segon exercici: Habilitats específiques.

Exercici de direcció d’actors. Per a aquest exercici es triarà una escena de les obres proposades pel tribunal. Es desenvoluparà en dues parts:

  1. a) Exposició de la traducció conceptual de la escena elegida. Temes a desenvolupar: Lectura de la
    situació dins del context de l’obra; els objectius i l’acció dels personatges; els canvis en la relació de poder dels personatges; l’estructura no verbal. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 10 minuts
  2. b) Direcció d’actors i actrius. L’escena triada serà posada en peus amb alumnat del centre de l’especialitat
    d’interpretació. Temes a desenvolupar: Exposició de les circumstàncies donades; transmissió i persecució dels objectius dels personatges; la cerca de la interrelació; el text a conseqüència de l’acció. Comptarà el 50% de la nota. Temps de realització: 30 minuts.

Descarregar textos de la prova

SEGONA PART

Exercici únic. Anàlisi dramaturgic d’una de les obres proposades pel tribunal. Defensa oral. La persona interessada haurà de depositar en la secretaria del centre el portafolio amb el seu concepte de posada en escena el mateix dia de la notificació d’haver superat la primera part de les proves.

L’ anàlisi ha d’incloure: